Prihlásiť sa

20. zasadnutie MsZ zo dňa 14.06.2021

Dátum konania: 14.06.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov

340/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej

341/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku

342/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej

343/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

344/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov

345/2021

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021

346/2021

Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2020

347/2021

Zámer mesta Trebišov podieľať sa na založení občianskeho združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY

348/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ladislav Demeter a Mária Demeterová)

349/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Milan Matovič a Eva Matovičová)

350/2021

Prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (TK JUNIOR TV)

351/2021

Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien (METALPORT, s.r.o.)

352/2021

Doplnenie lokalít do obstarania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov

353/2021

Vyjadrenie k správnej žalobe sp. zn. 6S/24/2018 (uznesenie č. 92/2015)

354/2021

Odvolanie a vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

355/2021

Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov

356/2021

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

357/2021

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly

358/2021

Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období

359/2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021