Prihlásiť sa

24. zasadnutie MsZ zo dňa 25.04.2022

Dátum konania: 25.04.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
453/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
454/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
455/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
456/2022 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2021
457/2022 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2021
458/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2021
459/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021
460/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022
461/2022 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
462/2022 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov
463/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Bc. Vladimír Kočiš a Anna Kočišová)
464/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Nadežda Mecgerová)
465/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – sídlisko JUH (Východoslovenská distribučná, a.s.)
466/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Ul. Berehovská (Východoslovenská distribučná, a.s.)
467/2022 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (BAMARA s.r.o.)
468/2022 Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu“
469/2022 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
470/2022 Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
471/2022 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021
472/2022 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
473/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
474/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku JUH
475/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná