Prihlásiť sa

25. zasadnutie MsZ zo dňa 20.06.2022

Dátum konania: 20.06.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
10 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2021 materiál
11 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver materiál
12 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver materiál
13 Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných kóji dofinancovanie materiál
14 Nadobudnutie majetku (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) materiál
15 Prijatie daru (GREEN SIDE TV, s.r.o.) materiál
16 Prijatie daru (ABG Trebišov, s.r.o.) materiál
17 Nájomná zmluva (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) materiál
18 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (MVDr. Jozef Ciberej) materiál
19 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu materiál
20 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Bc. Martina Capiková) materiál
21 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Juraj Piecka) materiál
22 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Mária Piecková) materiál
23 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Svetlana Dulová) materiál
24 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anna Girmanová) materiál
25 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (PaedDr. Antónia Greškovičová) materiál
26 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Ladislav Kováč PhD. a Ing. Katarína Kováčová) materiál
27 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Michal Krivý a Eva Krivá) materiál
28 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Monika Rauová) materiál
29 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach materiál
30 Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní mestských nájomných bytov materiál
31 Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026 materiál
32 Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 - 2026 materiál
33 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná materiál
34 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove materiál
35 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov materiál
36 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 materiál
37 Rôzne
38 Záver