Prihlásiť sa

25. zasadnutie MsZ zo dňa 20.06.2022

Dátum konania: 20.06.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
476/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
477/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
478/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
479/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
480/2022 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2021
481/2022 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver
482/2022 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver
483/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných kóji dofinancovanie
484/2022 Nadobudnutie majetku (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)
485/2022 Prijatie daru (GREEN SIDE TV, s.r.o.)
486/2022 Prijatie daru (ABG Trebišov, s.r.o.)
487/2022 Nájomná zmluva (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
488/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (MVDr. Jozef Ciberej)
489/2022 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu
490/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Bc. Martina Capiková)
491/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Juraj Piecka)
492/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Mária Piecková)
493/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Svetlana Dulová)
494/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anna Girmanová)
495/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (PaedDr. Antónia Greškovičová)
496/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Ladislav Kováč PhD. a Ing. Katarína Kováčová)
497/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Michal Krivý a Eva Krivá)
498/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Monika Rauová)
499/2022 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
500/2022 Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní mestských nájomných bytov
501/2022 Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026
502/2022 Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 - 2026
503/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná
504/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove
505/2022 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov
506/2022 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
507/2022 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023
508/2022 Vstup do iniciatívy Catching-up Regions IV (CURI IV)
509/2022 Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov
510/2022 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami