Prihlásiť sa

26. zasadnutie MsZ zo dňa 19.09.2022

Dátum konania: 19.09.2022 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
511/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
512/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
513/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej
514/2022 Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej
515/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
516/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov
517/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022
518/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022
519/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ulici, Trebišov
520/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – Rekonštrukcia strechy nad veľkou zasadačkou v budove MsÚ
521/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – „Revitalizácia športového areálu Slavoj
522/2022 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022 Programového rozpočtu mesta Trebišov
523/2022 Navýšenie obstarávacích nákladov stavby nájomných bytových domov
524/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Košický samosprávny kraj)
525/2022 Prevod majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (SPP – distribúcia, a.s.)
526/2022 Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.)
527/2022 Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Občianske združenie Telovýchovná Jednota Milhostov)
528/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ŠPED-INPEX s.r.o.)
529/2022 Zriadenie vecného bremena (SPP – distribúcia, a.s.)
530/2022 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
531/2022 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
532/2022 Udelenie Ceny mesta Trebišov
533/2022 Udelenie ďakovných listov
534/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove
535/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná
536/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby stavby Kompostárne Trebišov
537/2022 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy
538/2022 Správa o výsledku kontroly výdavkov z rozpočtu mesta Trebišov na prevádzku denných centier seniorov za roky 2019 - 2021