Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov materiál
10 Rozpočtové opatrenia č. 8 a č. 9 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 materiál
11 Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov materiál
12 Rozpočtové opatrenie č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 materiál
13 Navýšenie dotácií pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov a Hokejbalový klub ADLER Trebišov na rok 2018 materiál
14 Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie z Fondu na podporu iných ako športových účelov materiál
15 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov materiál
16 Použitie prostriedkov rezervného fondu materiál
17 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov materiál
18 Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov materiál
19 MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu materiál
20 Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove materiál
21 Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa materiál
22 Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov materiál
23 Modernizácia kina Slávia materiál
24 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 materiál
25 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka plynu na rok 2019 materiál
26 Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou – Strážna služba v priemyselnom parku materiál
27 Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018 materiál
28 Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov materiál
29 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov materiál
30 Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Trebišov materiál
31 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
32 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 materiál
33 Správa o výsledku kontroly nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trebišov so zameraním na správnosť určenia výmery prenajatej plochy a celkového stavu nájomných priestorov materiál
34 Rôzne
35 Záver