Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 17.09.2018

Dátum konania: 17.09.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2014 - 2018

Uznesenia

Číslo Názov
84/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
85/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
86/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
87/2018 Rozpočtové opatrenia č. 8 a č. 9 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
88/2018 Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
89/2018 Rozpočtové opatrenie č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
90/2018 Navýšenie dotácií pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov a Hokejbalový klub ADLER Trebišov na rok 2018
91/2018 Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie z Fondu na podporu iných ako športových účelov
92/2018 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov
93/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov
94/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov
95/2018 MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu
96/2018 Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove
97/2018 Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa
98/2018 Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
99/2018 Modernizácia kina Slávia
100/2018 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019
101/2018 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka plynu na rok 2019
102/2018 Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou – Strážna služba v priemyselnom parku
103/2018 Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018
104/2018 Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov
105/2018 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
106/2018 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
107/2018 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
108/2018 Správa o výsledku kontroly nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trebišov so zameraním na správnosť určenia výmery prenajatej plochy a celkového stavu nájomných priestorov