Prihlásiť sa

Ustanovujúce zasadnutie MsZ zo dňa 03.12.2018

Dátum konania: 03.12.2018 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Typ: ustanovujúce zasadnutie

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Úvod
1.1 Otvorenie
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3 Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb poslancov mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného primátora a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
1.5 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
1.6 Vystúpenie novozvoleného primátora
2 Ustanovujúce zasadnutie
2.1 Schválenie programu
2.2 Voľba návrhovej komisie
2.3 Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva materiál
2.4 Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov materiál
2.5 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov materiál
2.6 Voľba sobášiacich materiál
2.7 Určenie platu primátora materiál
2.8 Vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov materiál
2.9 Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov materiál
2.10 Diskusia
2.11 Záver