Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove
3 Schválenie programu
4 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
5 Interpelácie a podnety poslancov
6 Diskusia
7 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu materiál
11 Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 materiál
12 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania materiál
13 Použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu mestskej plavárne materiál
14 Dotácie pre športové kluby na rok 2019 materiál
15 Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 materiál
16 Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom materiál
17 Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove materiál
18 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 materiál
19 Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov materiál
20 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva materiál
21 Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov materiál
22 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019 materiál
23 Správa o výsledku kontroly
1. súlad spätného doplatenia platu primátorovi mesta za mesiace január až august 2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 83/2013 zo dňa 25.9.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo určilo plat primátora na rok 2013
2. súladu spätného doplatenia platu zástupcovi primátora mesta za mesiace január až august 2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, v nadväznosti na určenie platu primátora podľa bodu 1.
materiál
24 Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsad by na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Trebišov materiál
25 Správa o výsledku kontroly hospodárnosti pri vývoze a uložení komunálneho, stavebného a biologického odpadu v rámci mesta Trebišov materiál
26 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 materiál
27 Rôzne
28 Záver