Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Uznesenia

Číslo Názov
9/2018 Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove
10/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
11/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
12/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
13/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
14/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
15/2018 Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
16/2018 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania
17/2018 Použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu mestskej plavárne
18/2018 Dotácie pre športové kluby na rok 2019
19/2018 Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
20/2018 Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom
21/2018 Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove
22/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
23/2018 Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov
24/2018 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva
25/2018 Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov
26/2018 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
27/2018 Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsad by na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Trebišov
28/2018 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
29/2018 Informatívne správy o stave rekonštrukcie plavárne