Prihlásiť sa

2. zasadnutie MsZ zo dňa 19.12.2018

Dátum konania: 19.12.2018 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov

9/2018

Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove

10/2018

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej

11/2018

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku

12/2018

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej

13/2018

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej

14/2018

Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu

15/2018

Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

16/2018

Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania

17/2018

Použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu mestskej plavárne

18/2018

Dotácie pre športové kluby na rok 2019

19/2018

Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

20/2018

Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom

21/2018

Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove

22/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

23/2018

Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov

24/2018

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva

25/2018

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov

26/2018

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019

27/2018

Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsad by na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Trebišov

28/2018

Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

29/2018

Informatívne správy o stave rekonštrukcie plavárne