Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 40/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 16:
Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 40/2019