Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 43/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 19:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Uznesenie č. 43/2019