Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenie MsZ č. 55/2019

Zasadnutie:
3. zasadnutie zo dňa 11.2.2019
Bod č. 31:
Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017

Uznesenie č. 55/2019