Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
11 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity materiál
12 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 materiál
13 Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov materiál
14 Nákup autobusu materiál
15 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál
16 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál
17 Zmluva o zriadení vecného bremena materiál
18 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
19 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately materiál
20 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach materiál
21 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov materiál
22 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady materiál
23 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva materiál
24 Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov materiál
25 Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií materiál
26 Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s. materiál
27 Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021 materiál
28 Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 materiál
29 Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu materiál
30 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
31 Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017 materiál
32 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom stredisku materiál
33 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) materiál
34 Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017 materiál
35 Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových prostriedkov materiál
36 Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti platia daňovú povinnosť materiál
37 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 materiál
38 Rôzne
39 Záver