Prihlásiť sa

3. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02.2019

Dátum konania: 11.02.2019 o 09.00 h

Uznesenia

Číslo Názov
30/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
31/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
32/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej
33/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
34/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
35/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
36/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019
37/2019 Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov
38/2019 Nákup autobusu
39/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
40/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
41/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
42/2019 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
43/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
44/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
45/2019 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
46/2019 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady
47/2019 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva
48/2019 Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov
49/2019 Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií
50/2019 Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s.
51/2019 Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021
52/2019 Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
53/2019 Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu
54/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
55/2019 Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017