Prihlásiť sa

4. zasadnutie MsZ zo dňa 15.04.2019

Dátum konania: 15.04.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity materiál
11 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2018 materiál
12 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2018 materiál
13 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 materiál
14 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 materiál
15 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver materiál
16 Schválenie dotácií pre iné ako športové účely materiál
17 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
18 Oprava miestnych komunikácií – 2019 materiál
19 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov materiál
20 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov materiál
21 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Trebišov materiál
22 Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku materiál
23 Koncepčný zámer – Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami materiál
24 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 materiál
25 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trebišov a VSD a.s. materiál
26 Vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej Mestského zastupiteľstva v Trebišove materiál
27 Odvolanie a schválenie zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov s.r.o. materiál
28 Zásady odmeňovania členov volených orgánov materiál
29 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 materiál
30 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
31 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 materiál
32 Správa o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu v Trebišove materiál
33 Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017 materiál
34 Rôzne
35 Záver