Prihlásiť sa

4. zasadnutie MsZ zo dňa 15.04.2019

Dátum konania: 15.04.2019 o 09.00 h

Uznesenia

Číslo Názov
56/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
57/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
58/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
59/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
60/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
61/2019 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2018
62/2019 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2018
63/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019
64/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019
65/2019 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver
66/2019 Schválenie dotácií pre iné ako športové účely
67/2019 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
68/2019 Oprava miestnych komunikácií – 2019
69/2019 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
70/2019 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
71/2019 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Trebišov
72/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku
73/2019 Koncepčný zámer – Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami
74/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016
75/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trebišov a VSD a.s.
76/2019 Vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej Mestského zastupiteľstva v Trebišove
77/2019 Odvolanie a schválenie zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov s.r.o.
78/2019 Zásady odmeňovania členov volených orgánov
79/2019 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
80/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
81/2019 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
82/2019 Správa o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu v Trebišove