Prihlásiť sa

5. zasadnutie MsZ zo dňa 17.06.2019

Dátum konania: 17.06.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity materiál
11 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov materiál
12 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov materiál
13 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2018 materiál
14 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019 materiál
15 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2019 materiál
16 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019 materiál
17 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver materiál
18 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Jozef Míček a Zuzana Míčková) materiál
19 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ružena Baranová) materiál
20 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Daniel Čeľovský a Anna Čeľovská) materiál
21 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mária Beláková) materiál
22 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Ďurišin) materiál
23 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Jaroslav Dura a MUDr. Eva Durová) materiál
24 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Nguyen Huu Tuan) materiál
25 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ing. Ján Vargaeštók) materiál
26 Dodatky k Nájomným zmluvám materiál
27 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír materiál
28 Zmena v komisii mestského zastupiteľstva materiál
29 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach materiál
30 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov materiál
31 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
32 Správa o výsledku kontroly stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov materiál
33 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 materiál
34 Rôzne
35 Záver