Prihlásiť sa

5. zasadnutie MsZ zo dňa 17.06.2019

Dátum konania: 17.06.2019 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Uznesenia

Číslo Názov
83/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
84/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
85/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
86/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
87/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
88/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
89/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov
90/2019 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2018
91/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019
92/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2019
93/2019 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019
94/2019 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver
95/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Jozef Míček a Zuzana Míčková)
96/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ružena Baranová)
97/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Daniel Čeľovský a Anna Čeľovská)
98/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mária Beláková)
99/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Ďurišin)
100/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Jaroslav Dura a MUDr. Eva Durová)
101/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Nguyen Huu Tuan)
102/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ing. Ján Vargaeštók)
103/2019 Dodatky k Nájomným zmluvám
104/2019 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír
105/2019 Zmena v komisii mestského zastupiteľstva
106/2019 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
107/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov
108/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
109/2019 Správa o výsledku kontroly stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov
110/2019 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019