Prihlásiť sa

6. zasadnutie MsZ zo dňa 27.08.2019

Dátum konania: 27.08.2019 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
5 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Okresný úrad)
6 Rôzne
7 Záver