Prihlásiť sa

13. zasadnutie MsZ zo dňa 25.05.2020

Dátum konania: 25.05.2020 o 09.00 h

Uznesenia

Číslo Názov
194/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam"
195/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie výstavby a majetku a hlasovanie „per rollam"
196/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie sociálnej a hlasovanie „per rollam"
197/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
198/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie školstva, kultúry a športu a hlasovanie „per rollam"
199/2020 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2019
200/2020 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2019
201/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019
202/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 14/2019
203/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020
204/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020
205/2020 Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020
206/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
207/2020 Predĺženie platnosti kontokorentného úveru
208/2020 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav)
209/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga)
210/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut)
211/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.)
212/2020 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
213/2020 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)
214/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
215/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
216/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
217/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
218/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici v Trebišove
219/2020 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019