Prihlásiť sa

Oddelenie organizačné

Mestský úrad
1. poschodie
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

PhDr. Anna Dragulová

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 120

Telefón: +421 56 6713 337

Mobil: +421 917 135 880

E-mail: dragulova@trebisov.sk

Mariana Tomovčíková

rodná matrika

Telefón: +421 56 6713 353

Mobil: +421 915 759 461

E-mail: tomovcikova@trebisov.sk

Iveta Tomková

sobášna a úmrtná matrika

Telefón: +421 56 6713 354

Mobil: +421 915 840 235

E-mail: tomkova@trebisov.sk

Renáta Micáková

overovanie listín a podpisov

Telefón: +421 56 6713 341

Mobil: +421 905 597 853

E-mail: micakova@trebisov.sk

Kvetoslava Koščová

referentka pre evidenciu obyvateľov a stavieb

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 118

Telefón: +421 56 6713 313

Mobil: +421 917 872 622

E-mail: koscova@trebisov.sk

Bc. Miroslava Šestáková

referentka pre poštu a podateľňu

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Telefón: +421 56 6713 375

Mobil: +421 905 656 529

E-mail: sestakova@trebisov.sk

Ing. Radovan Podpinka

referent pre IS a web

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 308

Telefón: +421 56 6713 318

Mobil: +421 907 915 839

E-mail: podpinka@trebisov.sk

Ing. Ján Štefanišin

referent pre IS

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 115

Telefón: +421 56 6713 344

Mobil: +421 905 263 008

E-mail: stefanisin@trebisov.sk

Bc. Alexandra Biróvá

referent pre archív a registratúru

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 291 687

E-mail: birova@trebisov.sk

Regina Tóthová

referent elektronickej podateľne

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 037 010

E-mail: tothova@trebisov.sk

Oddelenie organizačné zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • prenesený výkon štátnej správy - matrika,
 • personálne a organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda,
 • prísediaci pri okresnom súde,
 • školiace aktivity pre zamestnancov mesta,
 • občianske obrady a pietne akty vykonávané zborom pre občianske záležitosti,
 • vedenie mestskej kroniky,
 • evidencia obyvateľstva,
 • správy o povesti obyvateľov, informácie o ich osobných a majetkových pomeroch,
 • číslovanie domov a budov, súpisné a orientačné čísla,
 • pošta a podateľňa,
 • komunikačné a informačné systémy,
 • správa registratúrnych záznamov,
 • archív a archivovanie,
 • materiálno-technické zabezpečenie a vecné vybavenie mestského úradu,
 • automobilový park a doprava,
 • budova a okolie mestského úradu