Prihlásiť sa

Oddelenie školstva

Mestský úrad
4. poschodie
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Mgr. Danica Gajdošová

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 407

Telefón: +421 56 6713 326

Mobil: +421 917 515 066

E-mail: gajdosova@trebisov.sk

Ing. Rastislav Kočiš

referent pre školstvo

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 408

Telefón: +421 56 6713 327

Mobil: +421 915 790 364

E-mail: kocisr@trebisov.sk

Mgr. Michal Jusko

referent pre školstvo

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 406

Telefón: +421 56 6713 348

Mobil: +421 917 114 462

E-mail: jusko@trebisov.sk

Oddelenie školstva zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

  • prenesený výkon štátnej správy - školský úrad,
  • metodické usmerňovanie pedagogickej činnosti v školách a školských zariadeniach,
  • menovanie, odvolanie a platy riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení,
  • určovanie školských obvodov základných škôl,
  • usmerňovanie prevádzky škôl a školských zariadení,
  • využívanie majetku v správe škôl a školských zariadení na dosahovanie ich príjmov,
  • rozpis rozpočtu pre školy a školské zariadenia a sledovanie jeho plnenia,
  • útvary bez právnej subjektivity -mestské detské jasle, materská škola,
  • konania o priestupkoch a správnych deliktoch pri školskej dochádzke