Prihlásiť sa

Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Mesto Trebišov získalo od vlády SR v novembri 2015 účelovú dotáciu vo výške 432.000 eur na rekonštrukciu dlhodobo chátrajúcej mestskej plavárne. 

Po ukončení verejného obstarávanie na dodávateľa stavebných prác mesto začalo v máji 2017 s  1. ETAPOU OBNOVY MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE. Pracovníci dodávateľskej firmy v rámci tejto etapy vybrali staré sklenené výplne s hliníkovými rámami zo severnej strany plavárne a na ich miesto osadili nové, plastové 5-komorové okná, s izolačným trojsklom. Zároveň prebiehajú aj práce na oprave strechy plavárne, aktuálne sa pokladá nová strešná krytina na celej ploche (3011 m2). Zo získanej dotácie od vlády SR chce mesto realizovať aj ľahký obvodový plášť plavárne zo severnej strany a časti západnej strany. Predpokladaným termínom ukončenia 1. etapy je november 2017.  Touto 1. etapou obnovy sa má dosiahnuť technická stabilizácia objektu, teda zamedzenie jeho ďalšieho znehodnocovania.  

Nakoľko si kompletná rekonštrukcia plavárne vyžaduje oveľa viac finančných prostriedkov ako predstavuje výška vládnej dotácie, mesto bude naďalej hľadať finančné zdroje na jej dokončenie.

Na dokončenie celkovej rekonštrukcie plavárne a jej sprevádzkovanie mesto odhaduje sumu vo výške 1.700.000 €.  Suma 1.700 000 € predstavuje odhadovanú sumu celkovej rekonštrukcie pôvodného stavu krytej plavárne za účelom jej sprístupnenia pre širokú verejnosť. Navrhovaná štúdia a nová, moderná podoba plavárne (viď. vizualizácia) je, z pohľadu finančnej náročnosti, oveľa viac nákladnejšia.

Mesto dalo spracovať architektonickú štúdiu kompletnej obnovy mestskej plavárne spolu s vizualizáciou. V nej je obsiahnuté navrhované riešenie súčasného stavu objektu.

Navrhovaný stav obnovy plavárne:

Realizovať (hmotovú) nadstavbu súčasného objektu plavárne, ktorú bude tvoriť rozšírenie bazénovej haly o existujúcu strešnú terasu spolu s terasovými schodmi. Navrhované doplnenie objektu kubickou hmotou by však bolo minimalistické.

Súčasné využitie strešnej terasy – pre návštevníkov letného kúpaliska – bude v plnej miere nahradené vytvorením nových plôch na oddych v dotyku s plaveckým bazénom. Interiér objektu bude prepojený s areálom letného kúpaliska exteriérovým schodiskom.

Transformovanou by bola južná presklená plocha, presunutá bližšie k vonkajšiemu bazénu, ktorá opticky prepojí interiér s exteriérom. Všetky presklené plochy objektu sa navrhujú doplniť vonkajším lamelovým horizontálnym tienením.  Zachovaný by zostal fragment šikmej presklenej steny. Zachová sa jeho horná časť, nad napojením novej strechy rozšírenia bazénovej haly.

Akcentom riešenia je navrhovaná krivka tobogánov, nachádzajúca sa na západnej fasáde objektu, podporená aj materiálovo, a to povrchom z brúseného hliníka. Prioritou je použitie materiálov v ich prirodzenom vzhľade a povrchovej úprave.

Podstatnými dispozičnými zmenami by prešla aj existujúca šatňa mužov, v ktorej, vzhľadom na jej postačujúcu veľkosť, bude situovaná spoločná šatňa mužov aj žien. Na jej začiatku budú umiestnené prezliekacie kabínky. Za nimi sa zriadi samotná šatňová časť s uzamykateľnými skrinkami. Do bazénovej haly budú prechádzať muži a ženy samostatnými koridormi, ktoré budú viesť cez umyváreň s WC a cez sprchy. Oba koridory končia na spoločnej ceste vedúcej schodiskom do bazénovej haly.

V bazénovej hale sa navrhuje, otvorením dispozície v pôvodnej saunovej časti a vybúraním priečkového muriva, vytvoriť priestor pre wellness, ktorý bude prepojený s bazénovou halou. V druhej polovici pôvodnej saunovej časti bude zriadená odpočiváreň.

V severovýchodnej časti dispozície vedľa detského bazéna vznikne priestor na prevádzku občerstvenia. Denná miestnosť pre zamestnancov bude prístupná zo schodiska prepájajúceho všetky tri podlažia bazénovej haly.

Najzásadnejšou zmenou by bolo rozšírenie bazénovej haly otvorením existujúcej šikmej presklenej fasády a prístavbou kubickej hmoty k južnej časti objektu. Do zväčšeného priestoru haly sa odporúča umiestniť nový zážitkový bazén, ktorý by bol doplnený o dojazdové bazény k navrhovaným tobogánom. Prístup k tobogánom by bol z veže umiestnenej v juhozápadnom rohu prístavby. Tobogány sú umiestnené na západnej fasáde a prechádzajú exteriérom. Vstup aj výstup z tobogánov sa v architektonickej štúdii navrhuje z interiéru.

Pri východe z haly, ktorý by bol tvorený prekrytou časťou exteriérovým schodiskom smerujúcim k vonkajšiemu plaveckému bazénu, by sa nachádzala hmota navrhovaného relax centra. To pozostáva z niekoľkých sáun, tepidária a vonkajšej oddychovej terasy. Otvorený priestor medzi dvoma bazénmi by slúžil ako „pláž“ na umiestnenie ležadiel a oddych návštevníkov.

Navrhovaná vizualizácia objektu: