Prihlásiť sa

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

15.11.2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove bude v dňoch od 20. do 24. novembra 2017 realizovať preventívne aktivity zamerané na problematiku násilia v špecializovaných zariadeniach pre týrané ženy.

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť. Postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Ide pri tom o porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma, za zavretými dverami, kde nie sú žiadny svedkovia. Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na čísle 158. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.

plk. JUDr. Radoslav Fedor
 riaditeľ  OR PZ Trebišov