Prihlásiť sa

Zástupcovia primátora

Ing. Peter Duč
prvý zástupca primátora

Kontakt
Telefón: +421 56 6713 307
E-mail: duc@trebisov.sk

Primátor mesta určuje prvému zástupcovi primátora v zmysle ustanovení § 25 ods. 7 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesačný plat vo výške 70 % z mesačného platu primátora, čo predstavuje sumu 2.959,60 EUR v hrubom.


Mgr. Viera Mokáňová
druhý zástupca primátora

Kontakt
Telefón: +421 56 6713 302
E-mail: mokanova@trebisov.sk

Primátor mesta určuje druhému zástupcovi primátora v zmysle ustanovení § 25 ods. 7 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, čo predstavuje sumu 975,60 EUR v hrubom.
 

Postavenie zástupcu primátora upravuje §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zástupcu primátora poveruje zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Zástupcom primátora môže byť len poslanec, ktorý je členom mestskej rady. Ak má mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom v písomnom poverení.

Pre výkon funkcie je v rozsahu 50% uvoľnený zo zamestnania a mesto mu poskytuje odmenu primerane podľa zásad odmeňovania poslancov. Bez osobitného poverenia, alebo kým nenastanú okolnosti uvedené nižšie v bode B.2., nedisponuje rozhodovacími právomocami a nie je oprávnený zaväzovať mesto k plneniu povinností. Primátor poveril zástupcu výkonom nasledujúcich činností:

A. nezávisle od prítomnosti primátora, resp. jeho spôsobilosti na výkon funkcie

  • zabezpečuje kontakt poslancov s mestom a mestskými organizáciami v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa na príprave zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  • koordinuje činnosť komisií a výboru mestskej časti resp. špeciálneho útvaru mesta
  • organizuje pracovné rokovania s účasťou odborných zamestnancov mesta
  • zastupuje mesto na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach

B. počas neprítomnosti primátora, resp. jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

B.1. ak neprítomnosť, resp. nespôsobilosť nepresiahne nepretržite 30 dní, potom

  • vykonáva bežné, rutinné úkony, opakujúce sa už pred obdobím neprítomnosti, resp. nespôsobilosti, súvisiace s činnosťou mesta, mestského úradu a mestského zastupiteľstva
  • vybavujú bežnú agendu mesta
  • zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady

B.2. ak neprítomnosť, resp. nespôsobilosť presiahne nepretržite 30 dní, potom

  • vykonáva všetky právomoci primátora v plnom rozsahu.