Prihlásiť sa

Revitalizácia hradu Parič (RePar)

GRANTY EHP

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“

„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“

„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

Názov projektu: Revitalizácia Pariča (RePar)

Konečný prijímateľ grantu:  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Partner projektu: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov

Výška projektového grantu: 668 026,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 11/2014

Termín ukončenia projektu: 4/2017

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“

„Save the heritage of our ancestors“

Hlavným cieľom projektu financovaného z Grantov EHP je pomocou obnovenej kultúrnej pamiatky - hradu Parič - a zlepšenia návštevníckej infraštruktúry prispieť k zlepšeniu prístupnosti pre návštevníkov, osobitne pre znevýhodnené skupiny občanov.  Medzi hlavné cieľové skupiny aktivít vo vzťahu k publicite projektu patria znevýhodnené skupiny občanov, mladí ľudia, občania z miestnych komunít a odborná verejnosť, ako aj potenciálni návštevníci zo Slovenska i zahraničia. Jedným z čiastkových cieľov projektu je pamiatková obnova ruiny hradu Parič, vrátane realizácie potrebných výskumov.

Vzhľadom na očakávaný výstup a výsledky programu sa projekt popri pamiatkovej obnove ruiny Pariča zameriava na zlepšenie infraštruktúry, s cieľom zásadným spôsobom zlepšiť prístupnosť verejnosti. Realizácia projektu po administratívnej stránke bude zabezpečená MsÚ Trebišov. Ďalšími aktivitami projektu sú: projektové a inžinierske práce, kde je zahrnuté spracovanie podpornej PD nevyhnutnej na podanie projektu, stavebný dozor, samotný proces verejného obstarávania zrealizované podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. Pre zabezpečenie čo najlepšej implementácie projektu je  zabezpečená externá spoločnosť na riadenie projektu.

REALIZÁCIA PROJETKU

Reportovacie obdobie 1.9.2014 - 30.4.2015

Oneskorenie v realizácii projektu nastalo z dôvodu, že v čase podpisu zmluvy nebolo zrealizované verejné obstarávanie ani na jednu aktivitu projektu. V rámci uvedeného reportovacieho obdobia sa realizovali verejné obstarávania - archeologický výskum a externý manažment projektu. Sú naplánované vyhlásenia ešte ďalších dvoch verejných obstarávaní, a to na publicitu projektu a stavebné práce v zmysle projektu. V rámci sledovaného obdobia neboli zrealizované žiadne výdavky, nedošlo k vytvoreniu žiadneho pracovno-právneho vzťahu, neboli vykonané žiadne činnosti súvisiace s realizáciou projektu , nebol ukončený proces VO a nezačala sa ani samotná fyzická realizácia projektu.

Reportovacie obdobie 1.5.2015 - 31.8.2015

V rámci sledovaného obdobia bol zrealizovaný archeologický výskum, bola nainštalovaná informačná tabuľa v miestach realizácie projektu a do procesu sa zapojili aj zamestnanci mesta. V sledovanom období prebehla tiež príprava súťažných podkladov a podmienok účasti do verejného obstarávania na dodávateľa  stavebných prác.

Archeologický výskum bol realizovaný v termíne od mája do júla 2015 spoločnosťou ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. Jeho cieľom bolo napríklad zachytiť celkový pôdorys vnútorného aj vonkajšieho hradu, zachytiť všetky objekty súvisiace s hradom, zistiť stav murív objektov nájdených počas predošlých výskumov, alebo zachytiť potenciálne archeologické nálezy vo všetkých výkopových prácach na dotknutej ploche.

Reportovacie obdobie 1.9.2015 - 31.12.2015

V rámci sledovaného obdobia bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce pre projekt s názvom „Revitalizácia Pariča (RePar)“. Dňa 17.9.2015 bolo do vestníka verejného obstarávania pod číslom 19105-WYP zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.

Reportovacie obdobie 1.1.2016 - 30.4.2016

Pokračuje proces verejného obstarávania na stavebné práce, ktorý je vo fáze pripomienkovania. V rámci sledovaného obdobia bol so Správcom programu, Úradom vlády Slovenskej republiky, podpísaný Dodatok č. 1/2016 k projektovej zmluve č. 1124/2014 o predĺžení termínu realizácie a zrealizovania oprávnených výdavkov projektu do 30.4.2017.

Reportovacie obdobie 1.5.2016 - 31.8.2016

V rámci tohto obdobia pokračoval proces verejného obstarávania na stavebné práce. Výsledkom je vysúťažený dodávateľ stavby, ktorým sa stala firma EURO-BUILDING, a. s. Následne prebiehali úkony spojené s podpisom zmluvy o dielo.

Reportovacie obdobie 1.9.2016 - 31.12.2016 

V septembri bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom a začalo sa s realizáciou stavebných prác. Projekt je rozdelený na tri časti:

1. Hrad Parič - prebieha murovanie torza hradu. Bola položená podkladová vrstva kameniva pre základy pôdorysu hradu a začalo murovanie pôdorysu. Priebežne sa vykonávajú zemné úpravy.

2. Hlavný chodník - boli vykonané zemné výkopové práce, uložili sa elektrické káble a bola navezená prvá vrstva kameniva. Prebehla príprava pre drobnú architektúru (betonáž základov pod lavičky, smetné koše a stožiare verejného osvetlenia). Na hlavnom chodníku prebieha osádzanie obrubníkov a navážanie ďalšej vrstvy kameniva. Boli osadené stožiare verejného osvetlenia.

3. Prístupový chodník k mauzóleu – zrealizovali sa výkopové zemné práce a ukladanie elektrických a optických káblov. Prebehla príprava pre drobnú architektúru (betonáž základov pod lavičky, smetné koše a stožiare verejného osvetlenia). Boli osadené stožiare verejného osvetlenia.

Reportovacie obdobie 1.1.2017 - 14.4.2017

Práce na projekte boli v období januára a z väčšej časti februára pozastavené pre nepriaznivé klimatické podmienky. Spoločnosť EURO-BUILDING, a. s., začala v tomto reportovacom období práce 27.2.2017.

1. Hrad Parič – v marci prebiehajú ukončovacie práce na murovaní torza hradného múru. Taktiež prebieha aj murovanie pôdorysu hradu z tehál a boli začaté aj murovacie práce z kameniva, ktoré bude tvoriť vnútornú časť pôdorysu hradu. Začiatkom apríla bolo nainštalované osvetlenie hradného múru. Priebežne sa vykonávajú zemné úpravy.

2. Hlavný chodník – v marci boli navezené a zhutnené ďalšie vrstvy kameniva, ktoré sa nestihli doplniť v minulom reportovacom období. Osadili sa všetky obrubníky, bola položená dlažba na začiatku a konci chodníka. Bola sfunkčnená časť týkajúca sa verejného osvetlenia. Svoje miesto zaujali aj lavičky a smetné koše. Všetko je pripravené na záverečnú fázu, asfaltovanie chodníka. V okolí chodníka sa vykonali zemné úpravy.

3. Prístupový chodník k mauzóleu – osadili sa všetky obrubníky, postupne boli navezené a zhutnené jednotlivé vrstvy kameniva ako na chodníku, tak aj v okolí Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho. Osadili sa lavičky a koše. Bolo sfunkčnené verejné osvetlenie. V okolí chodníka sa vykonali zemné úpravy.

Reportovacie obdobie 15.4.2017 - 28.4.2017

1. Hrad Parič – prebiehajú ukončovacie práce na murovaní. Priebežne sa vykonávajú zemné úpravy. Bola opravená časť mlátového chodníka vedľa ruiny hradu.

2. Hlavný chodník – uskutočnilo sa asfaltovanie chodníka v dvoch vrstvách. V okolí chodníka sa vykonali záverečné zemné úpravy. Boli nainštalované informačné tabule.

3. Prístupový chodník k mauzóleu – v okolí chodníka sa vykonali záverečné zemné úpravy.

Projekt bol úspešne ukončený 27.4.2017

Dôležité odkazy:

Projektová zmluva

Partnerská dohoda

Dodatok č. 1/2016 k Projektovej zmluve

Zmluva o spolupráci

http://www.muzeumtv.sk/

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/Zmluvy-Vlastivedne_muzeum_Trebisov_MRStefanika25765.aspx

Zmluva o poskytnutí služieb

http://www.vlada.gov.sk/

http://eeagrants.org/

www.eeagrants.sk