Prihlásiť sa

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

08.04.2015

Výzva na voľby členov rady školy

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu

Rade školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov končí funkčné obdobie dňa 13. 5. 2015.

Mesto Trebišov v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Týmto žiadam riaditeľku MŠ Mgr. Slávku Iľkovú o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:

- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

- štyria zvolení zástupcovia rodičov detí materskej školy

Zoznam zvolených členov rady školy doručí materská škola v termíne do 13. 5. 2015 na Mestský úrad Trebišov - oddelenie školstva, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

PhDr. Marek Čižmár

primátor

Výzva na voľby členov rady školy