Prihlásiť sa

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

03.02.2017

Mesto Trebišov na základe ustanovenia § 6  ods. 1, 2  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  podľa ustanovenia § 20 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení Dodatku č.1.

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v jednotlivých základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Umiestnenie dieťaťa do konkrétnej základnej školy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov.

Miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51,Ttrebišov

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov

Základná škola, I. Krasku 342/1, Trebišov

Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zápis sa koná od 1. apríla do 15. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom dieťa má začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa vykoná v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oddelenie školstva

Prílohy: