Prihlásiť sa

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

22.03.2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 12. mája do 31. mája 2021, v čase od 7:30 do 16:00 hod., v mieste zápisu alebo elektronicky.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Miesto zápisu dieťaťa:

Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov,

Materská škola, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov,

Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je od 1. 9. 2021 plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku).

Ostatné podmienky prijímania určia riaditeľky jednotlivých materských škôl a zverejnia ich na verejne prístupných miestach a na webových sídlach materských škôl:

Materská škola Škultétyho: www.3msv1.sk
Materská škola Komenského: www.mskomenskehotv.sk
Materská škola Hviezdoslavova: www.msmiertv.sk