Prihlásiť sa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času

26.10.2021

Zriaďovateľ  Mesto Trebišov  vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01  Trebišov.

Prílohy: