Prihlásiť sa

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Samostatný odborný referent Spoločného školského úradu

29.06.2022

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

výberové konanie na pracovnú pozíciu

 Samostatný odborný referent Spoločného školského úradu

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania s kvalifikačnou požiadavkou na vyučovanie na základnej škole,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá:

 • znalosť základných právnych predpisov v oblasti školstva a samosprávy,
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s PC – ovládanie Excel, Word, Power point,
 • zodpovedný prístup k práci.

Náplň práce:

 • samostatná  odborná  práca  na úseku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Spoločného školského úradu,
 • sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva,
 • výkon  štátnej  správy  v  druhom  stupni  vo  veciach, v  ktorých  v prvom  stupni rozhodol  riaditeľ základnej školy,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 • vydávanie  organizačných  pokynov  pre riaditeľov  škôl a školských  zariadení, najmä organizačných pokynov  na  príslušný  školský  rok,  ktoré sú  vypracované   v súlade  s   pedagogicko-organizačnými  pokynmi  ministerstva  školstva  a  pokynmi  regionálneho  úradu  školskej  správy,
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, č. tel./mobilu/, e-mailovú adresu,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície,
 • žiadosť o výpis z registra trestov.

Termín nástupu: 01. 09. 2022

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok, s možnosťou zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Platové podmienky: podľa  zákona č.  553/2003 Z. z.  o  odmeňovaní  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo verejnom záujme, platová trieda 8 v závislosti od počtu odpracovaných rokov.

Žiadosť, vrátane požadovaných dokladov je potrebné doručiť alebo zaslať najneskôr do 9. augusta 2022 na adresu: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. Na obálke uveďte svoje meno, priezvisko, adresu a „referent SŠÚ - NEOTVÁRAŤ“.

Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú uvedené kritériá.

V Trebišove 28. 06. 2022

 

Prílohy: