Prihlásiť sa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli

10.08.2022

Obec Hrčeľ podľa ustanovenia § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli.

Prílohy: