Prihlásiť sa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

16.04.2014

Zriaďovateľ  Mesto Trebišov  vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • požadovaná  odborná  a  pedagogická  spôsobilosť  pre  príslušný  druh  a  typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť legislatívy a právnych predpisov v oblasti školstva
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a  odborných  zamestnancoch  a  o zmene   a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov 
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch predložených uchádzačom

Prihlášku do  výberového  konania spolu  s  požadovanými dokladmi  je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr  v termíne  do 16. mája 2014  na  adresu:  Mestský úrad Trebišov, oddelenie  školstva,  M. R. Štefánika 862/204, 075 25  Trebišov. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ a názvom danej školy.

V Trebišove, 16. apríla 2014

Ing. Marián Kolesár

primátor

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51