Prihlásiť sa

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

15.03.2017

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov.

Prílohy: