Prihlásiť sa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

03.04.2019

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  stanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov.

Prílohy: