Prihlásiť sa

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011 - 2014

Mesto Trebišov vypracovalo  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011 - 2014 v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011 - 2014 je strategický dokument, ktorý v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb na území mesta. Zároveň analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na roky 2011 - 2014.

Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trebišov je vytvoriť systém služieb v územnom obvode mesta, ktorý zodpovedá zisteným potrebám občanov mesta, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha tomu, aby finančné prostriedky na sociálne služby boli efektívne využívané.

Kompletný materiál:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011 - 2014

Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mesta Trebišov na roky 2011 – 2014, plnenie k 30.6.2013