Prihlásiť sa

Poetický Trebišov - súťaž

24.02.2016

Trebišovský umelecký klub, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove, Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach v spolupráci s  mestom Trebišov 

vyhlasujú 

súťaž vo vlastnej básnickej tvorbe s náboženskou tematikou

Poetický Trebišov / 9. ročník v rámci Košického samosprávneho kraja.

Podmienky súťaže:

1. kategória: básne s náboženskou tematikou od začínajúcich autorov žiakov 7. - 9. roč. ZŠ a stredných škôl, 

2. kategória: básne s náboženskou tematikou od dospelých začínajúcich autorov nad 18 rokov.

Autor zašle 5 básní elektronickou formou na e-mailovú adresu: kuzmova@trebisov.sk.

Upozorňujeme, že básne musia byť písané počítačovým fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,15. 

Na každú stranu hore nad báseň je nutné uviesť kategóriu, meno a priezvisko autora, stredoškoláci adresu školy, dospelí adresu bydliska. Bez týchto údajov nebudú básne zaradené do súťaže!  

Anonymní autori uvedú na každú stranu hore nad báseň kategóriu a pseudonym, básne pošlú na vyššie uvedený e-mail. Upozorňujeme, že na identifikáciu sú povinní doručiť poštou alebo osobne duplikát básní s uvedením kategórie, mena autora, adresy školy/bydliska na adresu:

Trebišovský umelecký klubMestský úrad, kancelária primátora, M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov.

Súťažné práce budú hodnotené verejným elektronickým hlasovaním – jedno kliknutie jeden bod pre autora – na webovej stránke: www.trebisov.sk a 3-člennou odbornou porotou.

Súťaž začína 1. marca 2016 a končí 30. októbra 2016 o 24.00 h, texty zaslané po termíne nebudú zaradené do súťaže. Verejné elektronické hlasovanie začína 1. novembra a končí 12. novembra 2016 o 24.00 hod. Dátum a miesto slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávania cien oznámia organizátori zaslaním na e-mail každého autora.

Výsledky súťaže Poetický Trebišov budú zverejnené v médiách do 15 dní po uzávierke hlasovania. 

Organizátori vydajú každý tretí rok elektronický a knižný almanach s najlepšími básňami.

Ľudovít Visokay
zakladateľ TUK-u