Prihlásiť sa

EXPERIMENT TVORBY Ing. arch. Jozefa Lӧrinca

31.05.2017

Ing. arch. Jozef Lӧrinc a TUK pripravujú výstavu EXPERIMENT TVORBY Ing. arch. Jozefa Lӧrinca, ktorej vernisáž sa uskutoční 9. jún 2017 o 16:00 h v  SATORALJAUHELYI . Výstava končí  7. júla 2017.

Od architektoch sa všeobecne očakáva, že musia vedieť ovládať kreslenie tak nevyhnutné pre samotnú architektonickú prácu, no zasa na druhej strane, nie každý architekt sa dokáže systematicky venovať kresleniu či výtvarnej tvorbe. Dnešný autor tvorí istou mierou výnimku, v ktorej dokáže na veľkoplošných obrazoch skĺbiť pracovné kreslenie so záľubou zobrazovať priestorové videnie sveta svojským spôsobom. Lebo aj architekt je autorom života ľudí, pre ktorých kumštuje tie najútulnejšie príbytky v prospech spríjemnenia nášho pobytu tu na tomto malom kúsku zeme.

Autora Jozefa Lӧrinca možno charakterizovať ako štýlovú osobnosť s istou vyhranenosťou v profesijnom chápaní výtvarného prejavu. Možno jednoduchšie, že v jeho tvorbe možno na prvý pohľad nájsť mnoho kontaktov s povolaním. Kto sa dôslednejšie zahľadí na jeho diela mal by tam nájsť istú nadčasovosť v podobe nezvyklého farebného súladu. V  ktorom nám všetkým chce naznačiť aj ponúknuť dôslednejšiu farebnú, tvarovú ba aj pohodovú atmosféru s ktorou by sme sa mali stretávať na ceste aj v boji proti polarizácií sveta, národov, ale aj najbližšej spoločnosti. Obraz nie je zjav, ale najskôr skutočnosť, bohatosť i nezištnosť z hĺbky duše autora. Dokáže potešiť, pookriať, ovlažiť dušu najmä vtedy, keď autor má i vie čo povedať divákovi práve výtvarnou rečou. Koľkí sa snažíme maľovať, lebo v konečnom dôsledku maľovať dokáže každý, ale i hľadať v prázdnote, kde nemožno nájsť nič, čo by prinieslo skutočný zážitok pri pohľade na obraz. V konečnej fáze úvah o umení je aj obraz jedným z najsubtílnejších prejavoch jedinca teda autora. Všetko má svoju i svojskú postupnosť na začiatku zvykne byť obyčajná čiara, aby zachytila štruktúru látky, materiálu. Potom akosi samočinne prichádza, to čo autor nosí, nesie i donesie zo najspodnejších záchvevov svojej duše. Za výdatnej pomoci pohľadu sa znenazdajky zrodí orámovaný priestor života, živého autora, ktorý tu dnes stojí pred vami, aby nám priniesol pohľad na inakosť a veľkou mierou nás odbremenil od všednej neraz unudenej i napätej každodennosti. O autorovi sa vie, že rád experimentuje i dôslednejšie pracuje na svojských námetovo –  tematických okruhoch pochopiteľne s veľkým súhlasom času, aby priniesol puncovanejšie hodnoty, ktoré zatiaľ  skrýva  vďaka ľudskej a umeleckej pokore pre najširší záujem o jeho umeleckú tvorbu. Na tejto náročnej ceste mu záverom poprajme veľa zdravia, šťastia aj invencií v jeho prajnom rodinnou kruhu a nesmelo pripomeňme, že aj jeho manželka sa natrvalo zapísala do služieb Thálie i umenia šikovných rúk.                                                                              

Ľudovít Visokay 
  kurátor výstavy