Prihlásiť sa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
DIČ: 2020773590
Telefón: + 421 56 672 2665
Fax: + 421 56 672 6668
E-mail: trebisov@trebisov.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie:

Ing. Valéria Maďarová
Tel: +421 907 611 528
E-mail: madarova.valeria@trebisov.sk

Oznámenia a informácie zverejňované  v profile verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

Informácie podľa § 21 ods. 2 (správy o zákazkách, o rámcových dohodách a o zriadení dynamického nákupného systému)

Informácie podľa § 41 ods. 1 (o otváraní príslušnej časti ponúk)

Informácie podľa § 44 ods. 2 (o výsledkoch vyhodnotenia ponúk)

Informácie podľa § 49a ods. 1 (súťažné podklady, zmluvy) – nadlimitné zákazky

Oznámenia a informácie o zákazkách vyhlásených po 27.2.2014 sa zverejňujú už len v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky