Prihlásiť sa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár
IČO: 00 188 549
DIČ: 2020749973
E-mail: mskm@trebisov.sk

Oznámenia a informácie zverejňované  v profile verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9