Prihlásiť sa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Technické služby mesta Trebišov
Sídlo: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: Ing. Imrich Fekete, riaditeľ
IČO: 00188433
DIČ: SK2020749951
Telefón: +421 56 672 4039
Fax: +421 56 672 7773
E-mail: ts-info@trebisov.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Ing. Imrich Fekete
Tel: +421 905 527 468
E-mail: ts-fekete@trebisov.sk

Oznámenia a informácie zverejňované  v profile verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

Výzvy na predloženie cenovej ponuky