Prihlásiť sa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola
Sídlo: Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: PaedDr. Veronika Jakimová, riaditeľka školy
IČO: 355 44 635
DIČ: 202 166 3028
Telefón: +421 56 672 2152, riad.- +421 56 668 6017
Mobil: riad.: +421 918 645 217, zást.: +421 918 645 216
Fax: +421 672 2152
E-mail: zustrebisov@gmail.com

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

PaedDr. Veronika Jakimová
Tel: +421 918 645 217
E-mail: zustrebisov@gmail.com

Oznámenia a informácie zverejňované  v profile verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov