Prihlásiť sa

VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote

VZN nadobúda účinnosť dňa 15.7.2013


130/2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o verejnom poriadku a čistote

Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich na území mesta Trebišov pri dodržiavaní a zabezpečovaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste.

Toto VZN podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje, porušenie ktorých iných povinností než uvedených  v § 47 zákona o priestupkoch je priestupkom proti verejnému poriadku.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote