Prihlásiť sa

VZN č. 138/2015 o trhových miestach

VZN bolo zrušené VZN č. 161/2019


138/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o trhových miestach

Toto VZN stanovuje trhové miesta na území mesta Trebišov, upravuje druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a podmienky ich predaja a poskytovania, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohy Mesta Trebišov pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti správcov trhových miest.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 138/2015 o trhových miestach