Prihlásiť sa

VZN č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017


150/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov.

Prílohy: