Prihlásiť sa

Osobitná matrika

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR a obsahuje zápisy o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu.

O zápis do osobitnej matriky môže požiadať občan SR na matričnom úrade, v ktorého obvode má občan trvalý pobyt, na matričnom úrade v obvode ktorého mal občan posledný trvalý pobyt, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Zápis do osobitnej matriky nepodlieha správnemu poplatku.

Čakacia lehota na vybavenie dokladu z osobitnej matriky je 2 mesiace.