Prihlásiť sa

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  • alebo osoba ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, garáž, drobnú stavbu.
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Ak má osoba v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má osoba v meste trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu.

Mesto vyrubuje poplatok za užívanie nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta vlastníkovi nehnuteľnosti, alebo užívateľovi, ak túto povinnosť vlastník nehnuteľnosti previedol zmluvne na užívateľa nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov poplatok platí a za poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí zástupcu spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov, ktorý poplatok pre mesto vyberie a uhradí na účet mesta. Ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec poplatok vyberá a za poplatok ručí správca určený týmito vlastníkmi.

Vlastník nehnuteľnosti a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník. Za odvedenie poplatku ručí vlastník nehnuteľnosti.

Poplatok za KO a DSO pre platiteľov poplatku z územia mesta je odvodený najmä od systému kontajnerovo - intervalového zberu.

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Mgr. Erika Oprysková

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 102

Telefón: +421 56 6713 383

Mobil: +421 915 759 464

E-mail: opryskova@trebisov.sk

Monika Malá

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 104

Telefón: +421 56 6713 386

Mobil: +421905037002

E-mail: mala@trebisov.sk

Prílohy: