Prihlásiť sa

Daň za užívanie verejného priestranstva

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

  • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
  • umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie skládky,
  • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základ dane: užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

Daňová povinnosť vzniká: začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva mestu, a to minimálne 15 dní pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň (havária, mimoriadna udalosť), v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť mestu, že osobitné užívanie verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Erika Raganová

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova@trebisov.sk

Prílohy: