Prihlásiť sa

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane: hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom tejto dane sú:

  • elektrické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje,
  • elektronické prístroje,
  • automaty,
  • iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie automaty prevádzkuje.

Sadzba dane:

  • 70,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Ing. Viktória Barilová

referent pre miestne dane

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 105

Telefón: +421 56 6713 334

Mobil: +421 915 759 522

E-mail: barilova@trebisov.sk